Formandens beretning 2016

 Siden sidste generalforsamling har vi afholdt 8 bestyrelsesmøder + 2 fælles møder med de andre laug fra Broagerland.Alle bestyrelsesmøder er åbne og bliver bekendtgjort på hjemmesiden og Facebook – Smøl City.

 Oktober:

Konstituering af den nye bestyrelse.

Foredragsaften: ”Smøls historie”. Niels Paulsen –  forhenværende smølborger –  fortalte om Smøl, som han kunne huske den fra han var dreng. Vi var ca. 40 både nuværende og forhenværende smølborgere.

 November/December

Sussi og jeg var på landsbyhøjskole i Gråsten, og i den forbindelse blev vi opfordret til at arrangere et borgermøde på Cathrinesmindes Teglværk i samarbejde med de andre landsbylaug på Broagerland. Der var ikke så stor tilslutning til mødet, men der blev alligevel nedsat nogle arbejdsgrupper der skulle arbejde med: Cykelsti fra Skelde-Broager, Kommunikationsplatformen Broagerland.dk, ”Kunsten at lave ingenting” og shelters langs Gendarmstien. Alle arbejdsgrupper er i gang.

I alle græsrabatter i Smøl er der sat påskeliljeløg (sponsoreret af kommunen).

Joan og Lars lagde hus til en fælles julefrokost, en rigtig hyggelig aften med 16 tilmeldte.

Juletræet blev tændt den 1. søndag i advent.

Svend Erik har henvendt sig til politiet og kommunen angående hastigheden på Nybøl Landevej. Vi har foreslået hastighedsbegrænsning og skilt med farligt kryds, men der er ingen afgørelse, sagen kører mellem kommune og politi.

Jesper Tvede har undersøgt mulighederne for at etablere vandre -og ridestier omkring Smøl. Det er ikke så ligetil, da de gamle stier ikke findes mere, og nogle af de områder hvor de har været, er blevet til vådområder.

Kommunens opfordrede os til at sende vi en ansøgning om brug af ”nyttejobbere”. Vi pegede på nogle steder, der kunne trænge til en oprydning, men fik ingen positiv tilbagemelding. Vi har nu fået en ny opfordring.

 Januar/Februar.

Der blev holdt fastelavnsfest hos Sarah og Jesper, stor deltagelse.

Udviklingsplanen blev færdig, godkendt og sendt til Connie.

Henvendelse fra Skodsbøl Landsbylaug om afholdelse af fællesarrangementer. God ide, som vi bør støtte.

Møde i landsbyforum. Landsbyforum er omdannet til en forening med Agnes Nielsen Svenstrup som formand. Kommunen har afsat en pulje til borgerinitiativer fra landsbyerne på 500000 kr. om året indtil 2019. Puljen kan søges til projekter, der er beskrevet i udviklingsplanen, og bevilliges af LDU.

Der er tegnet en fælles forsikring for alle landsbylaug, der dækker, hvis man kommer til skade ved frivilligt arbejde. LDU betaler.

 Marts/April

Fælles møde med de andre laug fra Broagerland med fint fremmøde. Under punktet ”bordet rundt” blev der kort fortalt om, hvad der sker i de andre laug, bl.a. landsbybussen i Skelde, cykelfærgen i Brunsnæs og blå flag i Vemmingbund.  DSG` landsbybus kan lejes af nabolaugene og bookes gennem DSG` hjemmeside.

Psykolog Henrik Wengel fra Iller gav et oplæg til ”Kunsten at lave ingenting”, der handlede om fordybelse og om at bevare den ro som Broagerland har. Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af Sussi Bracht fra Smøl, Henrik Wengel fra Iller, Torben Wridt og Torben Christensen fra Brunsnæs, der arbejder videre med projektet.

Velkomstfolderen er kommet.

Smøl Landsbylaug har købt 4 klapborde, der kan lånes af beboerne.

Der var 12 friske beboere, der mødte op til affaldsindsamling i Smøl og omliggende veje. Der var meget affald, men vejret var fint, pølserne gode og øllerne kolde.

Vi fik en positiv melding fra kommunen om, at Smøl får nyt asfalt på sidst på året. Men forinden skal regnvands kloakken renoveres og ristene løftes. Derfor henvendte vi os til SE/Stofa, om det var muligt at få gravet fibernet ned samtidig med renoveringen, og inden vi får nyt asfalt. Vi har snakket med Stofa mange gange i løbet af sommeren, og de er indstillet på at lægge fiber ned, men det hele afhænger af, hvornår kommunen går i gang med renovering af rengvandsledningen.

Vi (alle laug på Broagerland) har skrevet til SE og opfordret dem til, at lave en forsøgsordning med billigere strøm om natten på Broagerland. Det synes de ikke umiddelbart er en god ide, men tager det måske op senere.

Topmødet på Kegnæs: Orientering fra de forskellige forvaltninger og derefter stillede politikere op til en rundbordssnak. Godt tilrettelagt.

 Maj/Juni

Vi har sendt en ansøgning til kommunen om nye vejtræer i alleen, Vi får dem muligvis i efteråret 2017, men det er en politisk beslutning.

Broagerland.dk gik i luften den 8/6, vi kan se at der er mellem 5-8 besøg om dagen.

Som forsøg fik vi to pallehaver med krydderurter (står hos Niels og Marianne). De skal beplantes med krydderurter til næste år og derefter flyttes til spejderlejren.

Afholdt Skt. Hans med 25 deltagere, en hyggelig aften der blev afsluttet med bål på Smøl Vold. Bålet og båltale  var arrangeret af Broager Kultur.

Aage og jeg var af LDU inviteret med til Folkemøde på Bornholm. Det var en kæmpe oplevelse, men næsten uoverskueligt med så mange debatter. Vi var en del af de arrangementer, der var i det fælles Landdistriktstelt som 11 kommuner var gået sammen om, og den korte konklusion er, at vi har alle de samme udfordringer i landdistrikterne – fraflytninger, nedlæggelser, den kommunale centralisering o.s.v.  + samarbejdet med de forskellige forvaltninger.

 Juli/august

Vi havde gennem længere tid snakket om, at den gamle transformator, som er et af Smøls vartegn og en historisk bygning, trængte til at blive renoveret og kontaktede derfor SE. SE viste ikke den var der, og hvis den var til fare for nogen, ville de rive den ned. Vi forelagde dem vores planer om at renovere den, så den kunne bruges som pit-stop for både turister og smølborgere. Det synes de var en god ide, og har nu overdraget den til Smøl. Der skal pudses op indvendig, fuger skal repareres og så skal der sættes bænke op både ude og inde. Alle landsbylaug kan ansøge LDU om midler til sådanne projekter, så vi lavede en renoveringsplan/ projektbeskrivelse og budget og sendte den til LDU. Vores ansøgning var på 12600 kr.

De grønne cykler har vi fået af Landdistriktssekretariatet som reklame for spejderlejren næste år.

Vi har, sammen med repræsentanter fra de andre laug på Broagerland, haft et møde med spejderne. Vores forslag var hikes rundt på Broagerland, men vi har ingen tilbagemelding fået, og forventer ikke at det bliver til noget.

Vi er af Landsbyforum blevet opfordret til, at lave en oversigt over, hvor der mangler skiltning hastighedsbegrænsninger m.v. Der er sendt et kort med beskrivelse Landsbyforum og LDU.

Sønderborg kommune afholdte en mini Delebykonference som Sussi og jeg deltog i. Det handler om ressourcedeling, og at vi ikke alle sammen har behov for at investere i trailer, boremaskine o.s.v. Jeg har senere været på en opfølgende konference i København. Sønderborg Kommune har planer om at oprette en grejbank, hvor man kan byde ind med de ting man vil låne /leje ud.

 September/Oktober

Skodsbøl Landsbylaug inviterede til sommerfest, vi var 6 fra Smøl der deltog og havde en rigtig hyggelig aften.

Vi har fået pengene til renovering af transformator og arbejdet er så småt i gang. Vi kunne godt tænke os, at der var flere der havde lyst til at hjælpe, derfor er der lavet en arbejdsplan, som vi vil bede jer om at melde ind på.

På nabolaugsmødet, under punktet bordet rundt, fik vi bl.a. nyt om cykelfærgen, den kommende cykelsti fra Skelde til Broager. Vi drøftede også muligheden for at opsætte fordybelsesbænke rundt på Broagerland, men projektet er stadig i de indledende faser. Der har længe været et ønske om shelters langs gendarmstien, og vi har haft kontakt med kommunen, som har søgt Kystinspektoratet om opsætning af 7 shelters. Forventet svar i januar.

Vi har igen i år fået en henvendelse fra kommunen om opgaver til nyttejobbere. Vi har sendt nogle forslag, bl.a. skrænterne ved Smøl Vold, og grøften og skrænten neden for Lars og Joan.

Vi har fået 1500 krokusløg af kommunen, som vi skal have sat.

 Ingebeth Clausen

7/11 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation til temamøde den 1. november 206

Invitation til temamøde
Fødevarer, Spejdernes Lejr & Turisme
Tid: Tirsdag, den 1. november 2016, kl. 17.00 – 21.00 Sted: Lysabild Skole, Lysabildgade 2, 6470 Sydals
Mød op til denne temaaften, hvor vi balancerer mellem to spor; nemlig turismeudvikling og handlinger der kan bringe fødevarestrategien i mål. Der er sammenfald mellem en række aktører i begge spor, derfor har vi valgt at arrangere et fælles temamøde.
Udgangspunktet er troen på to forhold:
1) at samler vi alle kræfter, så har Sønderborg-området potentialet til at blive den mest søgte turistdestination i hele landet og grænseområdet.
2) samarbejder vi for at skabe ”Sønderborg som et klimavenligt fødevareområde”, vil det resultere i flere lokale jobs indenfor flere brancher, øget sundhed og bæredygtighed med øget bosætning på sigt.
Program:
Kl.
Turist-aktører
Fødevare-aktører 17:00
Velkomst 17:10
Hvilke muligheder giver SL2017 for fødevareaktører og småskala-turismeaktører?
Indlæg ved Mikkel Harritslev, projektleder for SL2017. 17:25
Den Sønderjyske Bookingportal: Hvordan kan dit tilbud blive mere synligt? v. Helle Schack, Booking- og webkoordinator
Skiltning: Hvilke regler gælder på egen matrikel? Og hvilke i det offentlige rum? 18:00
Et spark bagi, der skubber fremad Dagens ordstyrer Jeppe Søe har gennem 20 år arbejdet med at få forskellige brancher til at samarbejde om store begivenheder. Hvordan sikrer man, at det bliver et samlet spark der rammer målet – og samtidig ikke noget, der stopper når arrangementet er slut? Hvordan finder man fælles fodslag der brander området og alle mulighederne lige? 18:20
Aftensmad 19:00
1. Hvordan optimeres turismen i forbindelse med de store arrangementer der kommer til byen?
1. Afrunding af skiltedebatten og spørgsmål fra Future Camp den 1. august 2016
2. Hvordan kan vi blive bedre til at løfte i flok og skabe synergier mellem de forskellige aktører?
2. Hvordan kan vi øge afsætningen af lokalt producerede fødevarer i forbindelse med store arrangementer? Skabe mere handel?
3. Kan vi udvikle nye turistprodukter og styrke oplevelsespakker?
3. Hvordan kan vi lave et udstillingsvindue for lokale fødevarer? 21:00
Næste skridt og afrunding
Næste skridt og afrunding
Tilmelding: senest 28. oktober her eller 27 90 54 59. Vi glæder os!

SMØL TÅRNET

Vi har længe snakket om, at det gamle transformator tårn på “gammelvej” trængte en  renovering, både af hensyn til os selv, men også  af hensyn til de mange cykelturister, der kører igennem Smøl. 

Vi har haft kontakt med SE som ejer bygningen, de har ingen interesse i den og vil bare rive den ned. Vi har forelagt SE projektet og de synes det er en god ide, men vil ikke gå ind i det, men derimod overdrage os bygningen.

Derfor har vi søgt kommunen om midler til renovering i alt 12630 kr. Vi skal selv stå for renoveringen, og håber selvfølgelig at så mange som muligt vil være med.

Tanken er, at tårnet skal blive et “pitstop” for gående og cyklende med bænk ude og bord og bænk inde. Vi har overtaget to grønne cykler fra kommunen som skal stå ved transformatoren, når den er færdigrenoveret.

Vi  tror vi får midlerne ( besked midt i september), og håber vi kan komme i gang med renoveringen omkring oktober.

Se projektbeskrivelse

 

 

 
   

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene ”Pitstop Smøl-tårnet”

 

Lokalsam-fund:

Smøl, Broager

Kommune:

Sønderborg

Projektholder:

Landsbylauget for Smøl ved formand, Ingebeth Clausen Smøl 22, 6310 Broager. 

Mail: clausen1818@gmail.com 

 

Projekttype:

Pulje til borgerinitiativer fra Landsbylaugene

 

 

Projektets titel:

Smøl-Tårnet 

Baggrund og formål:

Nyt liv til forsømt transformatortårn til ”rasteplads og mødested” for gående og cyklende i Smøl.

 

Beskrivelse:

 

 

 

 

 

Udviklings-tema:

Turisme

 

 

 

Udviklings-tema: Øget social

sammen-hængskraft og bosætning.

Smøl Landsbylaug har mulighed for at få overdraget Smøls gamle Transformatorstation, et klassisk tre-etagers tårn i røde mursten fra perioden cirka 1922 -1935. Den er taget ud af drift for mange år siden og ejes af SE, som ikke længere vedligeholder bygningen. SE vil fjerne transformatortårnet, hvis det ikke kan overdrages til en forening, der vil anvende bygningen til et fornuftigt formål. SE er positive overfor projektet og ser potentialet i et pitstop i og med, at tårnet er beliggende lige op ad cykelrute 8.

 

Formålet er at bevare den historiske bygning som et vartegn for Smøl. Samtidig bliver tårnet et pitstop for herboende borgere, og for gående og cyklende turister på cykelrute 8. Herved understøttes Sønderborg Kommunes målsætning om ”Det gode værtskab”.

 

Renoveringen af ”Tårnet” er et fælles projekt for landsbyens borgere, på tværs af generationer. Renoveringen og det løbende vedligehold vil være med til at underbygge sammenholdet i landsbyen og fremme Sønderborg Kommunes vision om at bruge historiske,

 stedbundne og menneskelige ressourcer og gøre landsbyerne til et godt sted at leve.

Konkret renoveres tårnet (sokkel, murværk m.m.) og indrettes med et indvendigt opholdsrum med fast bænk, et lille bord og informationstavler. Udvendig etableres belægning på tre sider at tårnet og faste bænke på to af siderne.

Informationstavlerne formidler transformatortårnets historie og lidt om Smøl, og fortæller om områdets landskabstype og dets flora og fauna. (tårnfalke m.v.)

 

 

 

 Landsbyens borgere inddrages omkring planlægning og udførsel

 af opgaverne. 

 Der er borgere med mure- maler- brolægger- og tømmerfagligt

 kendskab samt erfaring med betjening af teleskoplæsser og 

 pladevibrator. 

Aktivitets- og tidsplan:

 Renovering og opgradering af det gamle murede transformator

 tårn på ”gammel vej” i Smøl til rastested for cyklister og gående.

 

 Indvendig:                 Puds bankes af, vægge vandskures og males.

                                   Jernlågen mod vest bevares, men hullet mures til.

                                   Huller i loftet til 1. og 2. sal lukkes med krydsfinerplader.

                                    Loft males.

                                    Der mures understøtninger til bænk.

                                    Bænk sættes op på sydmur. 

                                    Bord etableres og fastboltes på ”støtteben.”

 

 

 Udvendig:                 Dårlige fuger repareres.

                                   Manglende og defekte tagsten/rygningssten fornyes.

                                   Uglehullet mod syd laves mindre.

                                   Sokkel repareres og males.

                                   Bænk sættes op på sokkelen mod øst og syd

                                   Der planeres rundt om bygningen og lægges fliser mod       

                                   nord (vejen), øst og syd.

 

 Tidsplan:

 

 Projektet forventes sat i gang oktober 2016 og afsluttes maj 2017

 

logo1

Broagerland. dk starter den 8/6.

Broagerland.dk er en fælles informationsplatform, der med tiden vil indeholde alle hjemmesider fra Broagerland. Siden linker direkte til den enkelte hjemmeside. Siden vil løbende blive opdateret, når vi får nye informationer.

Fibernet til Byen?

Er du interesseret i at få fibernet til byen, så mød op og hvis din interesse til borgermøde i aften tirsdag d.3.maj kl.19 i BUI idrætscenter mødelokale. Skodsbøl landsbylaug inviterer.  ( JV d.2.5)